Börja skriv din sökterm

2019/09/03

4 min

Högsta Förvaltningsdomstolen tydliggör gränsen för friskvårdsbidrag

I ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden har Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor inte är en skattefri förmån.

Som huvudregel är i princip alla förmåner som en arbetstagare får från sin arbetsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock undantagits från beskattning. Ett av dessa undantag är förmåner för motion och friskvård av mindre värde och enklare slag. Vad som menas med mindre värde har inte preciserats i någon lagtext, utan tolkning får göras med ledning av praxis och andra rättskällor.

I början av 2018 kom Skatteverket ut med ett ställningstagande där de meddelade att det högsta skattefria beloppet för friskvårdsbidrag bör vara 5 000 kronor. Skatteverkets ställningstaganden är inte bindande, men ger viss vägledning vid tolkning.

En anställd som erbjudits ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor sökte därför förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Kunde friskvårdsbidraget anses vara av mindre värde och därmed en skattefri förmån? Skatterättsnämnden menade att så var fallet, varpå förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

I somras avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen frågan. De konstaterade att lagstiftningen inte fastställt några specifika beloppsgränser. Lagstiftaren har överlämnat till rättstillämpningen att följa och ta hänsyn till förändringar som sker över tid för att avgöra vad som menas med mindre värde.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade även att bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner bör tillämpas restriktivt, eftersom de är ett undantag från huvudregeln. Högsta förvaltningsdomstolen menade därför att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor inte kan anses vara av mindre värde. Därmed kan vi anta att det är Skatteverkets rekommenderade beloppsgräns på 5 000 kronor som gäller för närvarande.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ändrad skatt på fastigheter

I mars presenterades ett förslag till nya skatteregler i olika fastighetsfrågor. En av huvuddelarna i förslaget är att det i princip inte ska vara möjligt att sälja fastigheter skattefritt genom att de ”paketeras” i aktiebolag.

2017/03/31

5 min

Regeringen föreslår nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som bland annat innebär att företagens möjligheter till ränteavdrag begränsas och att bolagsskatten sänks. Om de nya reglerna träder i kraft kommer de att börja gälla från den 1 januari 2019.

2018/05/23

4 min

Slopat avdrag för representationsmåltider

Vid årsskiftet förändrades skattereglerna för representationsmåltider. På inkomstskattesidan skärptes reglerna, samtidigt som företagen fick ökad rätt till momsavdrag.

2017/01/18

2 min