Börja skriv din sökterm

Retroaktiv avdragsrätt för premie för sjukvårdsförsäkring

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket kan arbetsgivare ha retroaktiv avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringar.

Sedan den 1 juli 2018 är förmåner för sjukvårdsförsäkringar skattepliktiga i sin helhet – oavsett om vården är offentligt eller privat finansierad. Undantaget är vissa vårdrelaterade förmåner som företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering. Sådana förmåner är fortfarande skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren.

Hur värderas förmåner av sjukvårdsförsäkringar?
Förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska värderas till ett belopp som motsvarar den premie som arbetsgivaren betalar för försäkringen. De flesta sjukvårdsförsäkringar omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser. Det innebär att premien ska delas upp i en skattepliktig och en skattefri del. Innan regeländringen 2018 skulle bara den del av försäkringen som avsåg offentligt finansierad vård förmånsbeskattas. I en normal sjukvårdsförsäkring ansågs 3 procent av premien avse offentligt finansierad vård. Den del av premien som avsåg vård som inte skulle förmånsbeskattas hade dock aldrig specificerats. Många arbetsgivare yrkade därför aldrig något avdrag för denna del.

Skatteverkets ställningstagande
För att reda ut oklarheterna kring hur förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska värderas publicerade Skatteverket ett ställningstagande i juni 2019. Skatteverket förklarade då att 60 procent av försäkringspremien för en normal sjukvårdsförsäkring kan ses som en skattepliktig förmån. Resterande del – 40 procent – avser vård som är undantagen från förmånsbeskattning, det vill säga företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.

Mot bakgrund av detta kan det finnas en möjlighet för arbetsgivare som tidigare dragit av 3 procent av värdet för offentligt finansierad vård att begära en omprövning och yrka avdrag för ytterligare 40 procent. Detta gäller premier för tiden före den 1 juli 2018.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Har ditt företag en budget för verksamhetsåret?

Om du upprättar en budget för kommande verksamhetsår blir det enklare att styra företaget mot ett uppsatt mål. Följ upp budgeten månadsvis och justera vid behov. Vänta inte med uppföljningen till årets bokslut för då gör din budget ingen nytta.

2019/11/15

3 min

Inventarie, förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial – vad är skillnaden?

En vanlig bokföringsfråga handlar om vilka tillgångar som kan skrivas av under flera år och vilka kostnader som måste tas i resultaträkningen direkt. Här gäller det att skilja mellan begreppen inventarie, förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial.

Ska du sälja eller köpa ett bolag?

Hur går du tillväga för att sälja ditt företag? Vad ska du tänka på när du köper ett företag? Hur värderas ägarledda bolag? Här svarar EY på några vanliga frågor om transaktioner.