Börja skriv din sökterm

2020/03/05

3 min

2020 – vilka utmaningar står Sveriges kommuner och regioner inför?

SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerar två gånger per år en ekonomirapport som kartlägger såväl förväntade utmaningar som konsekvenser. Den senaste rapporten visar att kommuner och regioner i Sverige står inför olika utmaningar.

En av utmaningarna är att antalet äldre blir allt fler, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

43 miljarder kommer saknas år 2023
Enligt SKR:s senaste ekonomirapport från oktober 2019 kommer regionerna och kommunerna att sakna 43 miljarder kronor år 2023. SKR:s beräkning utgår från följande:

SKR har frågat samtliga ekonomichefer i kommunerna om deras syn på kommande år. Fyra av fem ekonomichefer svarade att 2020 innebär större utmaningar än 2019.

Vilka utmaningar finns för kommuner och regioner?
Under 2019 beräknade mer än varannan ekonomichef att verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende skulle uppvisa ett underskott på mer än 1 procent i förhållande till budget. Vidarea utgör den så kallade somatiska hälso- och sjukvården en utmaning för nästan samtliga regioner. Endast två av de tjugoen regionerna prognostiserade en ekonomi i balans för detta verksamhetsområde.

Sammantaget visar rapporten att det finns stora effektiviseringsbehov i såväl regioner som kommuner. Nya arbetssätt, ökad samverkan och översyn av bemanning är tre exempel på områden som regioner och kommunerna arbetar med för att effektivisera verksamheterna.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

K2 – alternativregeln upphävs

Sverige har fått kritik från EU-kommissionen om tillämpning av den så kallade alternativregeln vid redovisning av intäkter från uppdrag på löpande räkning. EU-kommissionen har ifrågasatt om alternativregeln är förenlig med EU-rätten. Bokföringsnämnden har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.

2016/09/12

1 min

Inskränkt avdragsrätt för arbetsgivare vid intern representation

Enligt de nya skattereglerna för representationskostnader får arbetsgivare endast dra av kostnader för förtäring om det gäller förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Även om avdragsrätten för förtäring är inskränkt så beskattas inte de anställda. De nya reglerna trädde i kraft vid årsskiftet.

2017/03/22

2 min

För- och nackdelar med olika företagsformer

I en tidigare artikel beskrev vi för- och nackdelar med aktiebolag och enskild firma. Den här artikeln handlar om företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.

2017/08/31

5 min