Drivkraft

Ange ditt sökord

Vad säger balansräkningen om ditt företag?

Till skillnad från resultaträkningen, som visar bolagets resultat för en viss period, ger balansräkningen en ögonblicksbild av ditt företag. Men vad består balansräkningen av och vad går det att läsa ut av den?

Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur stora skulderna är, det vill säga hur tillgångarna är finansierade. Balansräkningen visar också hur stort det egna kapitalet är, det vill säga bolagets skuld till aktieägarna.

Tillgångar
Här hittar vi information om hur företaget har investerat sina pengar i omsättningstillgångar, anläggningstillgångar och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångarna används i den dagliga driften och består, förutom av kassa och bank, av sådant som är tänkt att omvandlas till pengar på relativt kort sikt (cirka ett år). Det kan vara varulager, fordringar på kunder och leverantörer och kortfristiga placeringar.

Anläggningstillgångarna delas upp i materiella, immateriella och finansiella tillgångar. Materiella anläggningstillgångar är exempelvis byggnader, maskiner och inventarier.

Immateriella anläggningstillgångar kan vara många olika saker såsom företagets logotyp, hyresrätter, patent, varumärken och goodwill.

De finansiella anläggningstillgångarna är bland annat andelar i dotterbolag, fordringar på dotter- och koncernbolag, aktier och andelar i andra företag samt långfristiga fordringar på andra företag.

Skulder och eget kapital
I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder.

De kortfristiga skulderna förfaller till betalning inom ett år, till exempel skatteskulder, moms och leverantörsskulder.

De långfristiga skulderna förfaller efter mer än ett år, till exempel banklån och checkkredit.

Det egna kapitalet består av bundet respektive fritt eget kapital. Det bundna kapitalet består i princip av aktiekapitalet. Det fria egna kapitalet består av årets vinst och vinster från tidigare år. Det som skiljer bundet eget kapital och fritt eget kapital är att det fria egna kapitalet kan delas ut till aktieägarna. Om företaget gör en vinst så ökar skulden till ägaren. Vid en förlust minskar skulden till ägaren i och med att man tar av ägarens konto för att betala förlusten.

Obeskattade reserver består av vinster som företaget ännu inte har skattat för. Posten uppstår om bolaget har valt att (inom lagstadgade gränser) skjuta upp beskattningen av företagets vinst till ett senare tillfälle för att jämna ut skattebelastningen. Exempel på obeskattade reserver är avskrivningar över plan och periodiseringsfonder.

Vad kan man utläsa av en balansräkning?
Balansräkningens innehåll skiljer sig mycket mellan olika branscher. Tjänsteföretag och konsultbyråer har i allmänhet mindre balansräkningar, medan fastighetsbolag och andra kapitaltunga bolag oftast har stora belopp och många poster i sin balansräkning.

I balansräkningen kan man utläsa hur stabilt företaget är. Om en stor del av finansieringen sker via banklån i stället för via eget kapital är bolaget exempelvis mer utsatt för räntehöjningar.

Det går också att utläsa hur företagets betalningsförmåga ser ut. Även om bolaget har många tillgångar kan företaget få problem med likviditeten och svårt att betala sina räkningar. Det kan synas på att bolaget endast har en liten del omsättningstillgångar (likvida medel).

Två vanliga nyckeltal
Med hjälp av balansräkningen kan man få fram flera nyckeltal. De två vanligaste är:

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Den räknas ut genom att omsättningstillgångar (exklusive varulager) divideras med kortsiktiga skulder. Om kassalikviditeten ligger på minst 100 procent klarar bolaget att betala alla sina kortfristiga skulder.

Soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Soliditeten beräknas genom att justerat eget kapital (eget kapital + 78,6 procent av obeskattade reserver) divideras med totala tillgångar. Ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. Om soliditeten är 100 procent innebär detta en finansiering med enbart eget kapital. En låg soliditet kan innebära en hög finansiell risk för verksamheten.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev