Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/10/01

4 min

Nyheter på momsområdet under 2021

Ett antal nya regler som berör företagens momshantering föreslås träda i kraft under 2021. Här sammanfattar vi några av reglerna och vad Storbritanniens utträde ur EU innebär för momsen.

Omvänd moms på mobiltelefoner och bärbara datorer
Nya regler om omvänd moms på försäljning av mobiltelefoner och bärbara datorer föreslås träda i kraft 1 april 2021. Reglerna innebär att det är köparen – inte säljaren − som ska redovisa utgående moms. Detta gäller när beskattningsunderlaget på fakturan uppgår till 100 000 kronor eller mer. Om beloppet är lägre än 100 000 kronor är det fortsatt säljaren som ska ta ut och redovisa moms på sin försäljning.

För att undvika en felaktig redovisning och därmed risk för skattetillägg, är det viktigt att både säljare och köpare är medvetna om vilka regler som gäller för varje faktura. Syftet med de nya reglerna är att förhindra momsbedrägerier.

EU:s handelspaket

Distansförsäljning av varor och tjänster
Vid försäljning till konsumenter i andra EU-länder kan säljare i dag behöva registrera sig och redovisa sin försäljning i det land där köparen finns. Men den 1 januari 2021 utökas e-tjänsten för momsrapportering, One Stop Shop (OSS), till att även omfatta varor och tjänster som säljs på distans. Det innebär att säljare kan redovisa och betala moms i OSS för all distansförsäljning till konsumenter inom EU. Registrering till OSS görs i det EU-land där företaget har sitt säte eller fasta driftställe.

Gemensam distansförsäljningströskel inom EU
I samband med utökningen av OSS ändras även distansförsäljningströskeln. Dagens distansförsäljningströsklar inom EU ersätts med en gemensam tröskel som uppgår till 10 000 euro (99 680 kronor). Den gemensamma tröskeln kommer att gälla all försäljning till konsumenter i alla EU-länder under ett år. Tröskelvärdet gäller för varor, elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar. Den som passerar tröskelvärdet ska debitera och deklarera köparlandets moms på sin försäljning.

Befrielse från importmoms vid import av mindre värde slopas
I dag finns ett undantag från importmoms om värdet på de importerade varorna är högst 300 kronor. Detta undantag slopas, vilket innebär att även import av varor med ett värde under 300 kronor kommer att bli föremål för importmoms.

Skattskyldighet för plattformsföretag
Plattformsföretag, det vill säga företag som tillhandahåller en elektronisk plattform där externa säljare kan sälja varor och tjänster, kan under vissa förutsättningar bli skattskyldiga för andra företags försäljning av varor. Detta gäller om försäljningen sker via plattformsföretagets plattform och den faktiska säljaren är etablerad i ett land utanför EU.

Med anledning av covid-19-situationen har det föreslagits att vissa av reglerna i EU:s handelspaket ska skjutas på framtiden till halvårsskiftet 2021. I skrivande stund har inte någon uppskjutning av införandet fastställts.

Brexit – hur påverkas momsen?
Storbritannien lämnade EU i början av året. Men under en övergångsperiod som sträcker sig till 31 december 2020 ska Storbritannien hanteras som ett EU-land ur momshänseende. I somras passerades en deadline för att förhandla och komma överens om en förlängning av övergångsperioden. I dagsläget finns inte några avtal angående vilka regler som ska gälla vid handel med Storbritannien efter övergångsperiodens slut. Utgångspunkten, om några avtal inte kommer till stånd, är att från och med den 1 januari 2021 ska de regler för moms och punktskatter som gäller för länder utanför EU också gälla Storbritannien.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev