Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/11/05

5 min

För höga avskrivningar – hur ska dessa hanteras?

Gör ditt bolag avskrivningar på bilar och andra inventarier med kort ekonomisk livslängd? Då finns det risk att bolaget gör för höga avskrivningar.

Beräkna utrymme
Ett bolag som har många inventarier med en planmässig avskrivning på kortare tid än 5 år, till exempel bilar eller datorer, löper stor risk att göra högre avskrivningar i bokslutet än vad som är skattemässigt tillåtet.

Vid varje årsbokslut är det därför viktigt att beräkna utrymmet för skattemässigt avdragsgilla avskrivningar och kontrollera att de planmässiga avskrivningarna ryms inom detta avdragsutrymme. Även om ditt bolag inte utnyttjar möjligheten att göra överavskrivningar under det år som årsbokslutet avser, är det viktigt att göra denna övning. Annars kan bolaget förlora rätten att göra överavskrivningar under kommande år.

Korta avskrivningstider
Om ditt bolag har många inventarier som planenligt skrivs av på kortare tid än 5 år, är risken stor för så kallade skattemässiga överavskrivningar. För att undvika detta, behöver ditt bolag beräkna det skattemässigt lägsta värdet utifrån huvudregeln och kompletteringsregeln. Skulle det finnas utrymme för högre avskrivningar än planenligt kan bolaget göra överavskrivningar genom en avsättning.

Om det skattemässiga lägsta värdet på inventarierna är högre än inventariernas bokförda värde handlar det om en skattemässig överavskrivning. Storleken på den skattemässiga överavskrivningen är alltså skillnaden mellan det lägsta korrekta skattemässiga värdet och det bokförda värdet.

Rädda situationen
För höga skattemässiga avskrivningar hanteras i årets skatteberäkning och deklaration genom en justeringspost som återlägger mellanskillnaden till beskattning. Under kommande fem år görs en avskrivning av justeringsposten med 20 procent per år. Dessa avskrivningar, eller återläggningar som de också kallas, fortgår under hela femårsperioden, oavsett om de berörda inventarierna säljs eller utrangeras.

Om denna hantering inte görs på korrekt sätt, riskerar bolaget att förlora rätten till räkenskapsenlig avskrivning (överavskrivning). Det innebär att bolaget kan bli tvunget att gå över till den ofta mindre fördelaktiga restvärdemetoden.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Definitioner
Huvudregeln − Värdeminskningsavdraget enligt huvudregeln är högst 30 procent av avskrivningsunderlaget, oavsett när under beskattningsåret inventarierna anskaffas. Regeln innebär att värdeminskningsavdraget motsvarar skillnaden mellan inventariernas bokförda värde och det lägsta skattemässiga tillåtna värdet.

Kompletteringsregeln − Innebär att du får göra ett skattemässigt värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar en beräknad årlig avskrivning på 20 procent av anskaffningsvärdet för inventarien.

Restvärdemetoden − Enligt restvärdemetoden får företaget göra årliga avskrivningar med högst 25 procent på restvärdet, det vill säga det skattemässiga värdet på de inventarier som finns kvar i verksamheten vid årets slut. Eftersom avskrivningen görs på restvärdet, blir inventarierna aldrig helt avskrivna, utan det blir en rullande redovisning.

Skattemässig överavskrivning – Innebär att avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev