Drivkraft

Ange ditt sökord

Fördelarna med att starta ett holdingbolag

Visste du att ett holdingbolag kan användas till att pensionsspara, skydda tidigare upparbetade vinster i ditt rörelsebolag, kvitta vinster och förluster mellan dina bolag och ge skattemässiga fördelar vid en försäljning av ditt rörelsebolag? Fördelarna med ett holdingbolag är många och här tar vi upp några.

Äger du, som fysisk person, ett aktiebolag i vilket du bedriver verksamhet? Då kan det vara värt att se över strukturen på ditt ägande. Att starta ett holdingbolag som äger aktierna i det bolag där din verksamhet bedrivs kan vara fördelaktigt. Du som fysisk person äger då aktierna i holdingbolaget i stället.

Underlättar omstruktureringar eller framtida ägarförändringar
Om ditt aktiebolag ägs av ett holdingbolag kan det underlätta omstruktureringar eller framtida förändringar av ägarstrukturen. Det gäller exempelvis när nyckelpersoner i verksamheten ska gå in som delägare i bolaget, när en delägare ska lösas ut, vid generationsskiften eller om du planerar att sälja ditt bolag.

Om du säljer ett bolag som du har ett direkt ägande i kan det leda till en väldig hög beskattning för dig som privatperson. Beskattningen påverkas av hur ditt sparade utdelningsutrymme/gränsbelopp ser ut. Om bolaget som ska säljas ägs av ett holdingbolag kan vinsten under vissa förutsättningar bli skattefri i holdingbolaget. Den skattefria vinsten kan då användas i holdingbolaget för att investera i nya verksamheter, pensionsspara eller delas ut till dig som privatperson. Vid utdelning till dig som privatperson finns det möjlighet att uppnå en lägre skatt om bolaget exempelvis går i träda under en femårsperiod.

Minskar risken för att tidigare års upparbetade vinster i din rörelse går förlorade
Om ditt aktiebolag där verksamhet bedrivs ägs av ett holdingbolag är utdelningar från rörelsebolaget till holdingbolaget vanligen skattefria. De vinster som delas ut till holdingbolaget separeras då från de risker som kan var kopplade till ditt bolag där rörelsen bedrivs. Tänk dock på att rörelsebolaget bör ha en god likviditet och att det endast är det fria egna kapitalet som kan delas ut.

Möjlighet att resultatutjämna och låna pengar mellan bolag i samma koncern
Bedriver du flera verksamheter i olika bolag som ägs av dig som fysisk person kallas det ofta för en oäkta koncern. Om du i stället startar ett holdingbolag som äger dina rörelsedrivande bolag, har du bildat en äkta koncern. Det innebär att du har möjlighet att lämna koncernbidrag mellan dina bolag i koncernen. Exempelvis kan ett bolag som går med vinst lämna ett koncernbidrag till ett annat bolag i koncernen som går med förlust. Det vinstdrivande bolaget kan då sänka sitt resultat med en lägre skatt som följd.

Har du ett holdingbolag på toppen som äger de andra bolagen i koncernen finns även möjlighet att låna pengar mellan bolagen genom det så kallade koncernundantaget. Det kan vara fördelaktigt om likviditeten är sämre i ett av dina bolag samtidigt som du har överlikviditet i ett annat bolag.

Placering av överlikviditet och pensionssparande
Vinster som delats ut till ett holdingbolag från ditt rörelsebolag kan sparas i holdingbolaget, antingen genom att investera i nya verksamheter eller genom att placera pengarna i ett sparande. Du kan exempelvis använda holdingbolaget som ett komplement till ditt övriga pensionssparande.

Det kan vara bra att börja planera pensionen i god tid. Sparar du till pensionen via ett holdingbolag bör du därför tidigt göra upp en plan för att kunna fastställa vid vilken tidpunkt det är mest förmånligt att göra uttag från holdingbolaget avseende din pension.

Att starta ett holdingbolag
Ett holdingbolag startas initialt som ett vanligt aktiebolag. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Då holdingbolagets verksamhet består av att förvalta aktier i dotterföretag behöver även ägandet av aktier i de övriga bolagen övergå till holdingbolaget. Denna övergång kan ske på olika sätt, exempelvis genom:
• förvärv av aktier
• intern aktieöverlåtelse
• aktiebyte.

Vid starten av ett holdingbolag är det viktigt att få med all nödvändig dokumentation som gäller bolagets startande och överlåtelser av aktier. Då dessa transaktioner kan medföra olika skattekonsekvenser, kan det vara bra att ta hjälp av din revisor eller skatterådgivare. Tänk även på att ett holdingbolag medför vissa merkostnader i form av administration.

Kontakta ditt närmaste EY-kontor vid frågor om hur du startar ett holdingbolag eller om du vill veta mer om hur du på bästa sätt genomför en omstrukturering som passar dig och ditt företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev