Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/05/20

4 min

Anteciperad utdelning – när kan du göra det?

Anteciperad (förväntad) utdelning kan göras för att dela ut årets vinst i koncernens verksamhetsbolag till den fysiska ägaren. Om verksamhetsbolaget ägs via ett moderbolag som inte har tillräckligt fritt eget kapital för att dela ut vinsten till ägaren i år, kan en anteciperad utdelning vara ett alternativ.

Verksamhetsbolag ägs ofta via ett holdingbolag. Utdelning till den fysiska ägaren sker från holdingbolaget. Om verksamhetsbolaget gått med vinst och du som ägare önskar utdelning kan anteciperad utdelning vara ett sätt att flytta över vinstmedel till holdingbolaget redan samma år.

Utdelning

Utdelning kan endast göras från fritt eget kapital, normalt sett årets och tidigare års vinster, som fastställts på senaste årsstämma. Om verksamhetsbolaget ägs via ett holdingbolag uppkommer intäkten för utdelningen först vid tidpunkten för verksamhetsbolagets årsstämma, det vill säga under nästa räkenskapsårsår. Därmed kan intäkten inte inkluderas i disponibla vinstmedel för beslut om årets utdelning till den fysiska ägaren.

Det är här anteciperad utdelning kan vara ett alternativ. Intäkten i holdingbolaget bokas upp redan aktuellt räkenskapsår och därmed innan stämman i verksamhetsbolaget hållits.

En skillnad mot att skicka koncernbidrag till holdingbolaget är att utdelning på näringsbetingade aktier är skattefri. Det innebär att skattekostnaden i de båda bolagen inte förändras genom den anteciperade utdelningen.

Förutsättningar

För att kunna göra en anteciperad utdelning ska holdingbolaget ha så kallat bestämmande inflytande i dotterbolaget, vanligtvis mer än hälften av rösterna. Då kan holdingbolaget redan under innevarande räkenskapsår konstatera att man har rätt att på kommande årsstämma besluta om att utdelning ska ske och till vilket belopp.

Hur bokförs det?

Den anteciperade utdelningen bokförs i holdingbolaget (moderbolaget) redan vid årets bokslut och tas upp som intäkt och fordran på verksamhetsbolaget (dotterbolaget). I dotterbolaget som delar ut, bokförs den anteciperade utdelningen först nästa räkenskapsår när beslut tagits på årsstämman.

På grund av dessa skillnader i tid för bokföringen uppkommer en differens i mellanhavandena vid årets bokslut. Detta jämnas dock ut under nästa räkenskapsår när utdelningen och skulden bokas upp i dotterbolaget vid årsstämman. Mellanhavandet regleras vid själva utbetalningen eller vid kvittning av befintlig skuld, precis som en vanlig skuld mellan bolag inom en koncern.

Om koncernredovisning upprättas elimineras utdelningen i moderbolaget.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev