Drivkraft

Ange ditt sökord

Lönekartläggning – viktigt verktyg vid lönesättning och lönerevision

Lönekartläggning ska alla arbetsgivare göra varje år – i den här artikeln får du veta vad som gäller för ditt bolag beroende på hur många anställda ni är.

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att göra en lönekartläggning och analys varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Fördelar med lönekartläggning

En lönekartläggning kan kännas som ett stort arbete. Men en av de största fördelarna är att du får en god överblick över företagets lönestruktur och förmåner. Det är ett bra verktyg vid lönesättning och lönerevision. Företaget undviker även vite genom att årligen göra en lönekartläggning och följa de lagstadgade kraven. Ett företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och rättvisa löner skapar också en trovärdig arbetsplats där prestation och arbete värdesätts korrekt.

Vad ska kartläggas och analyseras?

Enligt Diskrimineringsombudsmannen ska följande kartläggas och analyseras:

• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos företaget.
• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
• Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.

Varför ska en lönekartläggning göras?

En lönekartläggning ska göras för att bedöma om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Den grundläggande frågan under arbetets gång är om kön på något sätt haft betydelse vid lönesättningen?

Första steget

Första steget är att kartlägga och analysera vilka löner och förmåner de anställda har. Ett exempel på förmåner kan vara bilförmån.

Lika eller likvärdigt arbete?

De anställda delas upp i grupper utifrån lika eller likvärdigt arbete. Med lika arbete menas att de anställda har samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det kan vara enklare att se vilka anställda som har lika arbete. För att kunna se vilka anställda som har ett likvärdigt arbete kan det behövas en mer noggrann uppdelning. Uppdelningen utgår från vilket ansvar och vilken kunskap och färdighet som de anställda har för respektive roll.

De olika grupperna inom lika arbete ska också analyseras och jämföras, både inom gruppen men också mellan grupperna. Om en grupp innehåller minst 60 procent kvinnor räknas den som kvinnodominerad. Den gruppen ska då jämföras med en likvärdig grupp som inte är kvinnodominerad, för att se om det finns osaklig löneskillnad mellan grupperna.

När ska lönekartläggningen göras?

Ett bra tillfälle att göra den årliga lönekartläggningen kan vara i samband med lönerevisionen. Företagets lönemodell blir också en del av kartläggningen, eftersom man tittar på hur lönerna sätts, vilka kriterier som ligger till grund för de nya lönerna eller om en anställd tilldelas en ny förmån.

Fler än tio anställda?

Om företaget har tio eller fler anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen. Enligt Diskrimineringsombudsmannen ska följande dokumenteras:

• Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
• Redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen.
• Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.
• Beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver genomföras ska ske så snart som möjligt och senast inom tre år.

Vad gör du vid löneskillnader?

Om det framkommer att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras på ett könsneutralt sätt såsom utbildning och yrkeserfarenhet, ska företaget motivera varför löneskillnaderna finns och hur de ska åtgärdas.

Vem ska ha informationen?

Diskrimineringsombudsmannen gör årliga stickprov på enskilda arbetsgivare. Om företaget inte genomfört någon lönekartläggning kan det leda till vite. Är ditt företag anslutet till ett kollektivavtal kan den fackliga organisationen vilja ta del av informationen.

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev