Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/01/13

4 min

Tio tips inför årsbokslutet

2021 är till ända och för de företag som har kalenderår som räkenskapsår är det snart dags att upprätta årsbokslut. Här har vi sammanfattat tio tips som du kan ha nytta av i ditt arbete med årsbokslutet.

Tips inför upprättande av årsbokslut

1. Underlag – för att underlätta ditt bokslutsarbete är det fördelaktigt att under året hålla koll på underlag till all löpande, grundläggande bokföring. Till allt som bokförs behöver det finnas någon form av underlag, till exempel fakturor eller kvitton.

2. Stäm av balans- och resultaträkning – kontrollera att de konton som går att stämma av är avstämda, till exempel att saldot enligt huvudboken för skattekonto och bankkonto stämmer med kontoutdrag från Skatteverket och bank. Analysera avvikelser i resultaträkningen för att upptäcka eventuella fel.

3. Beställ engagemangsbesked från bolagets samtliga banker och andra kreditinstitut per bokslutsdagens datum. Engagemangsbesked ska innefatta samtliga tillgångar, skulder och ställda säkerheter som bolaget har.

4. Försäkringsbrev – om bolaget ska revideras se till att ta fram försäkringsbrev för företagsförsäkring och andra försäkringar som bolaget har, till exempel bilförsäkring och fastighetsförsäkring, så att de finns tillgängliga för revisonen.

5. Anläggningsregister – gå igenom anläggningsregistret. Finns det inventarier som inte längre används och därför borde utrangeras? För årets nyanskaffade inventarier – uppdatera anläggningsregistret och spara en kopia på fakturan som underlag.

6. Inventering av varulager – inventera varulagret och upprätta ett varulagerintyg. För att underlätta inventeringen kan det vara bra att i god tid städa så att det är ordning på lagret, att ha rutiner för inventering och att skapa en inventeringsinstruktion.

7. Kund- och leverantörsreskontra – gå igenom kund- och leverantörsreskontralistor post för post. Om det finns äldre obetalda kundfordringar som inte förväntas betalas in trots påminnelser kan det vara dags att reservera dessa som osäkra. Vid obetalda leverantörsfakturor eller äldre kreditfakturor, kontakta leverantören och gör upp en plan.

8. Fakturering och leverantörsfakturor – se till att all fakturering för det aktuella räkenskapsåret sker före balansdagen. Se även till att leverantörsfakturor daterade före bokslutsdagen bokförs.

9. Periodiseringar – finns det intäkter eller kostnader som har bokförts före bokslutsdagen som tillhör kommande räkenskapsår? I så fall behöver de periodiseras så att intäkterna och kostnaderna hamnar på rätt räkenskapsår. Var även uppmärksam på om det kommer fakturor på det nya räkenskapsåret som avser det aktuella räkenskapsåret. I så fall behöver dessa bokas upp som en interimsskuld i bokslutet.

10. Kom ihåg att färdigställa årsredovisningen i tid! För enskild firma ska bokslutet vara färdigställt till deklarationen i maj och aktiebolag ska lämna årsredovisningen till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev