Drivkraft

Ange ditt sökord

Signering av årshandlingar

I samband med företagets bokslut ska ett antal handlingar signeras. Vilka handlingar omfattas, vem får signera och ska det ske med penna och papper eller digitalt?

Vid räkenskapsårets slut är det dags att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Ett bokslut består i grunden av resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Beroende på företagsform och företagets storlek sker bokslutet antingen genom årsbokslut eller årsredovisning.

Årsredovisning

En årsredovisning är en offentlig handling med krav på ett visst innehåll som bestäms i årsredovisningslagen. Om företaget har revisor ska datum för avlämnande av revisionsberättelse framgå i årsredovisningen och intygas genom revisorns underskrift.

Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen intygar revisorn att årsredovisningslagen följs. Av revisionsberättelsen framgår också om revisorn anser att följande ska godkännas:
• resultat- och balansräkning
• beslut om förslag på resultatdisposition
• beslut om ansvarsfrihet.

Årsstämmoprotokoll

Efter varje räkenskapsårs slut ska en årsstämma hållas där årsredovisningen fastställs. Under årsstämman fattas även beslut om resultatdisposition, ansvarsfrihet, vilka som ska sitta i styrelsen och om företaget ska ha revisor kommande räkenskapsår.

Vid årsstämman ansvarar stämmans ordförande för att ett protokoll upprättas. Protokollet ska innehålla företagsnamn, stämmoordförandes namn, justerares namn, datum, ort, röstlängd, uppgift om behörigt sammankallande, beslut och underskrifter.

Fastställelseintyg

När årsredovisningen har godkänts på årsstämman ska en kopia på årsredovisningen skickas till Bolagsverket tillsammans med ett fastställelseintyg. I fastställelseintyget intygar styrelsen att resultat- och balansräkning har godkänts på årsstämman och vilket datum stämman hölls. Kopian på årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut.

När ska årshandlingar upprättas och undertecknas?
Årshandlingar
Tidpunkt för signering
Vem ska signera
Årsredovisning
I företag utan revisor ska årsredovisningen upprättas och undertecknas senast två veckor innan årsstämman.
I företag med revisor ska årsredovisningen upprättas och undertecknas senast sex veckor innan årsstämman.
Alla styrelseledamöter, vd (om det finns en) och arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen (ifall det har beslutats av en fackförening). Signeringen ska göras av de som är valda vid tidpunkten då årsredovisningen avges. Den styrelse som undertecknar årsredovisningen behöver alltså inte ha suttit under det räkenskapsår som årsredovisningen avser. Eventuella suppleanter behöver bara skriva under om de vid tillfället ersätter en ordinarie ledamot.
Revisorn ska underteckna årsredovisningen efter styrelsen och intyga att revisionsberättelse har lämnats.
Revisionsberättelse
Senast tre veckor innan årsstämman.
Undertecknas av vald revisor (kan vara en eller flera).
Årsstämmoprotokoll
Årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.
Bolagsstämmans ordförande, protokollföraren (kan vara samma person som ordförande) och justerare. Om stämmans ordförande och protokollförare företräder samtliga aktier i bolaget behövs ingen justerare.
Fastställelseintyg
Ska vara undertecknat och inskickat till Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Kan undertecknas samma dag som årsstämman eller senare, men kan inte undertecknas innan årsstämman.
En styrelseledamot eller en vd.
Krav på underskrifter

Handlingarna ska alltid innehålla underskrift, namnförtydligande och datum. De kan antingen signeras med penna på papper eller via en så kallad avancerad elektronisk underskrift. Definition av avancerad elektronisk underskrift finns i artikel 3 och 28 i elDAS-förordningen.

För filialer, handelsbolag, kommanditbolag eller enkla bolag saknas bestämmelser om avancerad elektroniska underskrifter. Undantag är signering av årsredovisning då elektronisk underskrift godkänds genom årsredovisningslagen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev