Drivkraft

Ange ditt sökord

2022/03/10

5 min

Då kan det vara aktuellt med en emission

Om ditt bolag brottas med negativa resultat eller om det finns ett behov av att öka bolagets eget kapital kan emission vara ett alternativ. Vi reder ut och förklarar begreppet emission och de två vanligaste formerna av emission.

Det finns olika former av emissioner, men de två vanligaste är nyemission och fondemission. Båda innebär att bolagets eget kapital ökar. Skillnaden är att vid en nyemission tillförs likvida medel och vid en fondemission omvandlas tillgångar som redan finns i företaget.

Vad är en nyemission?

Bolag som genomför en nyemission behöver ofta tillföra likvida medel till verksamheten. Det kan bero på olika faktorer, till exempel att företaget går dåligt eller att bolaget ska göra större investeringar som ett företagsförvärv. Kanske vill företaget skjuta till pengar utan att låna pengar från banken eller undvika en konkurs. Vid en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot betalning. En nyemission ökar med andra ord både bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget.

Beslut fattas vid bolagsstämma

Om företaget vill genomföra en nyemission skriver styrelsen ett förslag. Därefter hålls en bolagsstämma för att fatta beslut om nyemissionen ska genomföras och vilka aktieägare som har företrädesrätt till aktierna. Enligt huvudregeln har befintliga aktieägare företrädesrätt till att teckna aktier. Efter bolagsstämman påbörjas en teckningsperiod. En inbjudan om att köpa aktier i bolaget skickas till de som ska tillfrågas som sedan betalar för sina aktier. När denna procedur är färdigställd anmäls det ökade aktiekapitalet till Bolagsverket. Bolagsverket registrerar nyemissionen och företaget får ett nytt registreringsbevis.

Vad är en fondemission?

En fondemission ökar aktiekapitalet i ett aktiebolag, utan att några nya tillgångar skjuts till. Det är endast en ren bokföringsåtgärd där fritt eget kapital omförs till bundet eget kapital. Som ett alternativ kan även bundet eget kapital, exempelvis reservfond eller bunden överkursfond, omföras till aktiekapitalet. Det är också möjligt att skriva upp en befintlig anläggningstillgång.

Varför välja fondemission?

En anledning till att välja fondemission i stället för nyemission kan vara att bolaget strävar efter att uppvisa en hög kreditvärdighet eller att bolaget behöver en stabilare ekonomisk grund. Eftersom fritt eget kapital möjliggör utdelning till aktieägare riskerar bolaget att hamna i situationer där det egna kapitalet minskar. Om bolaget binder det fria egna kapitalet har aktieägare ingen möjlighet att dela ut dessa medel. Man förhindrar därmed att det egna kapitalet försvagas eller att företaget påvisar en lägre kreditvärdighet.

I praktiken formulerar styrelsen ett förslag till fondemission som blir underlag till en bolagsstämma. Bolagsstämman beslutar om fondemissionen ska godkännas eller avslås. Dessutom ska bolagsstämman besluta vilket belopp som ska föras över aktiekapitalet, varifrån beloppet ska hämtas och om nya aktier ska ges ut eller inte. Om det fattas ett beslut om att genomföra en fondemission ska det anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra erfarna konsulter så hjälper vi dig! Ditt närmaste EY-kontor hittar du här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev