Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

B

Bokföring

Låt oss hjälpa dig med bokföringen och frigöra tid till att utveckla ditt företag Den löpande bokföringen kräver mycket tid av dig och ditt företag. Tid och resurser som skulle kunna ägnas åt den del av verksamheten som genererar pengar – dina affärer. Vi kan hjälpa dig att frigöra tid genom att ta hand om…

Bokslut

Ett bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Vi hjälper dig att upprätta företagets bokslut enligt gällande lag samt god redovisningssed. Vi ser till att bokslutet blir färdigt snabbt – så att du kan fatta rätt beslut vid styrning och kontroll av din verksamhet. Du får hjälp med rådgivning i samband med…

Bokslutsrapport

Har ditt företag en ägare och ingen extern finansiering? Har ditt företag behov av en kvalitetsstämpel på årsbokslutet eller årsredovisningen? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en bokslutsrapport, som är riktad till styrelsen. En bokslutsrapport utförs av en auktoriserad redovisningskonsult och lämnas när vi hjälper till med upprättandet av ditt företags årsbokslut eller…

Budget och prognoser

En budget är ett viktigt instrument för att planera företagets verksamhet. Du behöver göra en bedömning av vilka intäkter och kostnader verksamheten kommer att ha under det kommande året, ta hänsyn till vilka satsningar som behöver göras och vilka resurser som krävs. Det är svårt att förutspå företagets framtid. Många väljer därför att revidera budgeten…

Budgetering

Vilken utveckling vill du att företaget ska ha? Och hur ska du komma dit? En bra utgångspunkt för styrningen av ditt bolag kan vara budgetering. Att ha koll på såväl likviditet som lönsamhet är viktigt för de flesta bolag. Vi kan hjälpa dig att ta fram en träffsäker resultat- och likviditetsbudget. Budgeten baseras på utfallet…

Börsintroduktion

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsmässigt först när noteringskraven är uppfyllda. Du kan få hjälp inom följande områden: Bolagsstyrning Finansiell information i prospekt, till exempel proformaredovisning eller prognos Gapanalys – börsmässighet Konvertering till…

D

Deklarationer

Vi kan hjälp dig att planera långsiktigt för en effektiv skattehantering med ett helhetsperspektiv på din situation som företagare. Vi följer både dig och ditt företag, så att skatteutfallet blir gynnsamt för såväl dig som företaget. Vi tar också hand om själva deklarationen, så att alla inkomster blir korrekt redovisade. Vi ser till att du…

E

Effektivisera ekonomiorganisationen

En av ekonomiorganisationens viktigaste uppgifter är att förse dig och företagets ledning och styrelse med bra beslutsunderlag. Ekonomiorganisationen förväntas bidra till lönsamma beslut genom att delta i företagets strategiska arbete.Men i många företag slukar de administrativa processerna onödigt mycket tid och resurser. Det ägnas för mycket tid åt felrättningar, kontroller, sammanställningar och så vidare. Vi…

Ekonomihandbok

Vill du höja kvaliteten på redovisningen och rapporteringen i ditt företag? Vill du få en effektivare ekonomiorganisation? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en ekonomihandbok där de ekonomiska rutinerna är kartlagda och dokumenterade. En ekonomihandbok skapar ordning och reda i företaget, minskar risken för fel, ger hög kvalitet på redovisning och rapportering, effektivare…

Emission

Behöver du öka aktiekapitalet i ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig att göra en emission. Du kan göra det genom antingen nyemission eller fondemission. En nyemission görs kontant eller med kapital i annan form, som till exempel apportegendom i form av varulager, fastigheter, fordon, maskiner, patent eller annat alternativt genom kvittning av en fordran.…

EY Access – digital redovisning

Den löpande bokföringen kräver mycket tid av dig och ditt företag. Tid och resurser som skulle kunna ägnas åt att driva och vidareutveckla ditt företag. Vi kan hjälpa dig att frigöra tid genom att ta hand om hela, eller delar av, företagets bokföring. Bestäm själv hur mycket hjälp du vill ha, så skräddarsyr vi ett…

F

Frigöra kapital

Även om verksamheten går bra kan allt från kunder som inte betalar i tid till skärpta lånevillkor hos banken göra att pengarna i kassan sinar. Genom att se över hanteringen av företagets kapitalflöden kan du frigöra kapital som är bundet i balansräkningen. Vi kan visa dig hur du, genom att analysera företagets nuvarande processer, kan…

Fusion och fission

Om du vill slå samman – fusionera – två eller flera bolag kan vi hjälpa dig. Vi kan också hjälpa dig om du vill dela upp verksamheten – fissionera – och fortsätta verksamheten i två eller flera bolag. Vi upprättar samtliga handlingar och sköter all kontakt med Bolagsverket. Den vanligaste formen av fusion är att…

Företagsbesiktning

Planerar du att köpa ett företag? Då kan vi hjälpa dig att göra en besiktning av företaget. I den analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som är kopplade till förvärvet. Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys enligt vedertagna metoder. Det kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader,…

Företagspresentation

Ska du sälja ditt företag kan en företagspresentation tillföra värde till ditt företag. Den är en sammanställning som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar företagets verksamhet och marknad. Den innehåller även finansiell information och övrig information som kan vara relevant för olika intressenter. Köparen gör oftast en analys av företaget som baseras på den…

Företagsöverlåtelser

Har du planer på att överlåta hela eller delar av företaget till någon medarbetare eller en familjemedlem? Då är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv på situationen. Det är inte bara skattekonsekvenserna som måste beaktas. För att överlåtelsen ska bli så lyckad som möjlig – både ur ditt och företagets perspektiv – måste man…

G

Generations- och ägarskiften

Det finns många olika möjligheter att sälja eller överlåta ett ägarlett företag på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt – både ur ägarens och företagets perspektiv. Vilken lösning som passar bäst för dig och ditt företag beror helt på dina önskemål och din och företagets aktuella situation. Vill du avyttra hela bolaget som det är…

Generationsskiften

Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen? Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger…

I

Incitamentslösningar

Medarbetarna är en av företagets allra främsta tillgångar och det är viktigt att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. En lösning kan vara att införa ett incitamentsprogram som ger de anställda ett eget ekonomiskt intresse av företaget. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa olika typer av företag att införa options- och andra incitamentsprogram. Varje…

Inkomstdeklaration

Det är viktigt att den inkomstdeklaration som företaget skickar till Skatteverket är korrekt. Vi har stor erfarenhet av att inkomstdeklarationer, håller oss ajour med lagstiftningen och kan hjälpa dig att upprätta företagets inkomstdeklaration enligt gällande skatteregler.

Intern kontroll

Avsiktliga och oavsiktliga fel i företagets redovisning kan utgöra en risk – som företagsledare måste du kunna lita på siffrorna i den finansiella rapporteringen. Du måste vara säker på att du har kontroll över företagets tillgångar, att företagets resurser utnyttjas optimalt och att ni följer gällande lagar och regler. Vi kan hjälpa dig att kvalitetssäkra…

Internprissättning

Gör du affärer med syster- eller dotterbolag i utlandet? Då kan det vara svårt att balansera mellan risk och möjlighet i hanteringen av interna priser. De internationella reglerna för internprissättning blir allt striktare – samtidigt som du vill utnyttja internprissättningens möjligheter till skattebesparingar. Låt oss gå igenom företagets interna transaktioner. Vi kan hjälpa dig med…

K

Kalkyler och analyser

Alla företag har såväl lönsamma som olönsamma kunder och produkter. Men få företag vet vilka kunder och produkter som hör till respektive grupp. Vi kan hjälpa dig att ta reda på hur det ser ut i ditt företag. Våra tjänster omfattar allt från modeller för grundläggande produktkalkyler för varor och tjänster till övergripande analyser. Analyserna…

Koncernredovisning

De interna transaktionerna mellan koncernbolag måste redovisas på ett korrekt sätt. Att upprätta en koncernredovisning snabbt och effektivt medför en rad fördelar. Genom snabba avslut kan du använda dig av gårdagens information för att gå vidare med framtidens transaktioner. Vi kan erbjuda dig kvalificerad resurs- och kompetensförstärkning i samband med upprättande av koncernredovisning. Du får…

Konkurrentanalyser

Med hjälp av nyckeltal kan du utvärdera ditt företag och jämföra det med konkurrerande företag i branschen. I allt planerings-, budget- och prognosarbete – inför beslut om nyinvesteringar, produktutveckling, marknadssatsningar med mera – kan information om dina konkurrenters ekonomiska styrka ge ett viktigt bidrag till ditt beslutsunderlag. Hur ser lönsamheten ut hos dina konkurrenter? Hur…

Kundfakturor

Fakturering är en affärskritisk funktion i ett företags ekonomiadministration. Det är viktigt att faktureringen är korrekt och att den görs i rätt tid. Vi kan hjälpa dig att ta hand om hela eller delar av din kundfakturering. Du väljer hur mycket du vill ha hjälp med och vi skräddarsyr ett upplägg som passar för just…

L

Lagerbolag

Om du ska bilda bolag eller om du vill ändra din bolagsform till aktiebolag kan du köpa ett så kallat lagerbolag genom oss. Lagerbolag är färdigregistrerade aktiebolag som är klara för direkt användning och de finns med olika bokslutsdagar. Vi gör i ordning alla handlingar och så snart du har betalat likviden får du en…

Lagstadgad revision

Att driva företag är förenat med ett visst mått av risktagande. Då kan det kännas tryggt med en revision som hjälper dig att identifiera risker och möjligheter. En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och skapar trovärdighet mot kunder och andra intressenter. En lagstadgad revision kan vara lämplig, till exempel när ditt företag har flera ägare,…

Leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor är ofta mycket tidskrävande – fakturorna ska ankomstregistreras, attesteras, bokföras och betalas. Samtidigt är det viktigt att leverantörsfakturorna hanteras korrekt. Det är en förutsättning för att företaget ska kunna upprätthålla goda relationer med sina leverantörer och för att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Vi kan ta hand om företagets hela administration…

Likvidation

Vill du avsluta ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig att göra en likvidation. Likvidation – som upplöser bolaget efter det att skulderna har betalats – är ett vanligt sätt att avsluta bolag på.

Likviditetsprognos

Det är viktigt att se över sina rutiner för att optimera den egna likviditeten. Det gäller att varken ha för mycket eller för lite pengar i kassan. Vi kan hjälpa dig att förbättra din likviditet genom att se över företagets hantering av likvida medel. Det kan handla om att sänka kostnader och effektivisera processen för…

Löneadministration

Hanteringen av medarbetarnas löner tar mycket tid och löneadministration är ett komplicerat område. Löner, sociala avgifter, löneskatter, sjuklön, rehabilitering med mera styrs av en mängd lagar, avtal och paragrafer – och regelverken förändras ständigt. Det ställer höga krav på kunskap och kontinuerlig utbildning av din löneadministratör. Ta hjälp av oss så får du tillgång till…

Lönehantering

Minska din sårbarhet och låt våra auktoriserade lönekonsulter ta hand om företagets löner. Du behöver inte bekymra dig om semestrar eller sjukledigheter, utan kan lita på att vårt team levererar rätt lön i rätt tid. Vi anpassar vår tjänst utifrån dina behov – både vad gäller system, rapportering och deadlines.

Lönsamhetsanalys

Att företagets anställda går på en årlig hälsoundersökning är självklart – men hur står det till med ditt företags hälsotillstånd? Har resultat och tillväxt en utveckling som är tillfredsställande eller känns det som att företaget har halkat efter? Med en strukturerad lönsamhetsanalys kan du göra interna jämförelser samt se hur ditt företag står i jämförelse…

M

Moms

Moms ingår i företagets alla transaktioner och det är viktigt att betala rätt moms i rätt tid. För stora, eller för tidiga, inbetalningar kan ge företaget onödiga kostnader. För små, eller för sena inbetalningar kan leda till skattetillägg och räntekostnader. Momsreglerna är komplicerade och regelverket förändras fortlöpande. Ta därför hjälp av oss. Vi ser till…

Moms och tull

För den som gör affärer med utlandet kan moms och tull vara stora utgiftsposter. Felaktigt hanterade kan de belasta företagets likviditet och medföra onödiga kostnader. Det gäller – både för moms och tull – att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Vill du hålla nere dina räntekostnader ska momsen inte betalas för tidigt och…

P

Projektredovisning

Om du vill veta vad olika funktioner, avdelningar, personer eller projekt i ditt företag kostar och vilka intäkter de ger kan du använda projektredovisning. Det är ett bra verktyg för utökad ekonomisk uppföljning. Med vår webbaserade modul för projektredovisning får du en ständigt uppdaterad bild av varje enskilt projekts kostnader och intäkter. Genom att lägga…

Punktskatter

Punktskatter, som till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt omgärdas av ett komplext och föränderligt regelverk. Eftersom skattesatserna är höga kan en felaktig hantering av punktskatter leda till stora, onödiga skattekostnader för företaget. Om ditt företag handlar med punktskattepliktiga varor och tjänster finns det flera möjligheter att få punktskatterna nedsatta. Men det är svårt att…

R

Rapporter och analyser

Vilka rapporter och analyser som behövs för att på bästa sätt styra verksamheten skiljer sig från företag till företag – olika företag har olika behov. Vi kan hjälpa dig att göra de analyser du behöver och fortlöpande rapportera våra synpunkter och kommentarer till dig. På så sätt får du varje månad en snabb och korrekt…

Rapportering och styrning

För att styra verksamheten på bästa sätt behöver du och ledningen få snabb rapportering om företagets ekonomi och rapporterna måste hålla en hög kvalitet. En korrekt rapportering måste uppfylla alla legala krav. Den måste också uppfylla affärsmässiga krav – och där handlar det om att skapa bra beslutsunderlag. Du måste tidigt få tydliga varningssignaler när…

Revision för särskilt syfte

Behöver ditt företag en djupare granskning av en avgränsad del av den finansiella redovisningen, till exempel varulager, projekt eller enskild transaktion? Då kan du göra en fokuserad revision av ett specifikt område i din verksamhet. Tjänsten utförs av en revisor som också bestämmer vilka granskningsåtgärder som ska genomföras. En revision för särskilt syfte resulterar i…

S

Skattedeklaration

Vi kan hjälpa dig med dina skattedeklarationer så att du betalar rätt skatt i rätt tid och slipper skattetillägg och dröjsmålsräntor. Vi tar fram korrekta ekonomiska underlag för rapportering av skatter och avgifter och förebereder betalningen. Du får effektiv rapportering och kan attestera enkelt och säkert via webben.

Skatteeffektivt företagande

I ett ägarlett företag finns ofta en stark koppling mellan ägarens privata ekonomi och företagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och kan hjälpa dig att hitta den lösning som är mest förmånlig ur såväl ditt som företagets perspektiv. Vi kan hjälpa dig att strukturera ägaruttagen på ett skattemässigt optimalt…

Skatteprevision

En skatteprevision innebär att vi går igenom specifika delar av ditt företags redovisning, till exempel förmåner, löner, reseräkningar, underlag för sociala avgifter och representationskostnader. Genom att göra en skatteprevison i förebyggande syfte kan vi hjälpa dig att identifiera möjligheter till skatteoptimering. Dessutom är du väl förberedd för Skatteverkets skatterevisioner.

Strukturförändringar

Behöver du göra en organisatorisk eller strukturell förändring av företaget? Då är det viktigt att du även ser till skatteeffekterna. Omstruktureringar som syftar till att minska kostnader i organisationen kan, rätt hanterade, även ge företaget gynnsamma skatteeffekter. I många fall kan skatten skjutas på framtiden vilket kan innebära väsentliga lättnader för ditt företag. Vi hjälper…

Styrelsekompetens

Att lyfta blicken och fokusera på strategiska frågor är ett viktigt område för styrelsen. Genomtänkta möten, tydliga protokoll och bra beslutsunderlag kan skapa en god styrning av bolaget. Men hur ska du göra för att lyckas med styrelsearbetet? Och vilket ansvar har styrelsen för olika delar av verksamheten? Vi kan stötta dig i frågor som…

Support i lönefrågor

Vill du underlätta din hantering av lönefrågor från medarbetare? Våra lönekonsulter tar gärna hand om dina medarbetares frågor. Vi är ett bollplank i olika personalfrågor och behöver du hjälp av specialister inom arbetsrätt och personbeskattning kan vi koppla in våra kollegor.

T

Tidrapportering

Med vår hjälp kan du rapportera och attestera tid, frånvaro och projekt – snabbt, smidigt och enkelt. Dina medarbetare registrerar närvaro och frånvaro direkt i mobilen eller på webben, vilket minskar risken för fel. Du slipper pappershantering och tidskrävande administration, eftersom saldon och lönebesked finns tillgängliga elektroniskt. Dessutom behåller du full kontroll då löneunderlagen måste…

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning

Arbetstoppar, föräldraledigheter, omorganisationer, interna projekt eller mellan rekryteringar? Det finns många orsaker till att du tillfälligt behöver förstärka din verksamhet med kompetent personal. Med kort varsel får du hjälp av personal som möter just dina behov vid såväl väntade som oväntade situationer. Du får tillgång till olika specialistkompetenser, när som helst och var som helst…

Tillfällig resursförstärkning

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Upplever ni en tillfällig arbetstopp? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi kan ställa upp när din ekonomiavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period. Vi erbjuder allt från rutinerad ekonomiadministrativ personal till specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi går ofta…

Tillfällig resursförstärkning i löneteamet

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi hjälper dig när din löneavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period.

Tjänsteresor och utlägg

Vår lösning för kvitton och reseräkningar förenklar hanteringen för både medarbetare och attesterande chefer. Dina medarbetare registrerar sina reseräkningar via dator, surfplatta eller mobil. Kvitton kan fotas med mobilen direkt när köpet sker. När utläggen är godkända skickas de elektroniskt till den som ska attestera. Vi ser till att utläggen redovisas korrekt och att pengar…

Transaktioner

Vid gränsöverskridande förvärv, avyttringar och omstruktureringar måste man ta hänsyn till alla de inblandade ländernas skatteregler och det kan vara komplicerat. Vår globala organisation ger dig tillgång till skatteexpertis över hela världen. Vi kan hantera gränsöverskridande skattefrågor med mycket kort varsel och hjälper dig att planera transaktionen så att den blir så skatteffektiv som möjligt…

Tull

För den som vill sänka sina tullkostnader handlar det till stor del om att få en effektiv logistik och frigöra bundet kapital. Ett av de bästa sätten att effektivisera tullhanteringen är att skaffa ett tullager. Vi räknar på hur stora kostnadsbesparingar som olika tullagerlösningar skulle kunna medföra för din verksamhet. Vi hjälper dig att få…

V

Värdekalkyl

Om du planerar att sälja ditt företag kan vi hjälpa dig att värdera det. Som säljare har du då ett professionellt underlag inför förestående förhandlingar. När vi gör en värdekalkyl granskar vi företagets möjligheter att generera positiva kassaflöden till ägaren. Vi gör en företagsanalys, identifierar vad som driver värde i företaget och granskar faktorer som…

Å

Årsredovisning

Årsredovisningen är företagets ansikte utåt. Eftersom den är officiell är det viktigt att den ger en korrekt bild av företaget. Det finns många regler och lagar som styr hur en årsredovisning ska se ut. Låt därför oss hjälpa dig att upprätta din årsredovisning. Vi säkerställer att den är upprättad enligt årsredovisningslagen och gällande rekommendationer, att…

Ä

Ägarförändring

Vid ägarförändringar behövs ofta rådgivning inom många olika områden. Vad påverkar värdet på bolaget? Hur kan skatten minimeras? Hur kan finansieringen lösas på bästa sätt? Vad behövs för bolagsrättsliga underlag och hur löser vi de viktiga juridiska frågorna? Detta är några exempel på frågeställningar som kan uppstå i samband med en ägarförändring. Vi fångar upp…

Ägarskifte

Ett ägarskifte kan ske på olika sätt. Företaget kan säljas, överlåtas till medarbetare eller familjemedlemmar eller gå i likvidation. Vilken lösning som är lämpligast beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett vilken lösning du väljer är det många bitar som ska falla på plats och det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv på…

Ägaruttag

När det gäller ägaruttag finns det flera alternativa lösningar som påverkar bolagets nyckeltal på olika sätt. Dessutom varierar beskattningen kraftigt. Det krävs en hel del analysarbete för att hitta lösningar som är optimala för såväl dig som ditt företag. Vi hjälper dig att se över din skattesituation och att planera dina ägaruttag.

Ö

Överenskomna granskningsåtgärder

Behöver ditt företag en djupgående granskning av ett avgränsat område som till exempel kundfordringar, varulager eller leverantörsskulder? Då kan en revision av ett specifikt område inom din verksamhet vara det du behöver. Tjänsten utförs av en revisor och vad som revideras bestäms parterna emellan i ett uppdragsbrev. Resultatet presenteras i en rapport över faktiska iakttagelser.…

Översiktlig granskning

Har ditt företag en begränsad ägarkrets, få externa kontaktytor eller en mindre komplex verksamhet? Då kan en översiktlig granskning vara rätt tjänst för dig. Den ger dig en lika bred granskning som en lagstadgad revision. Men den är mindre detaljerad och syftar till att undersöka om ditt företags finansiella information innehåller väsentliga fel. Tjänsten utförs…

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev