Drivkraft

Ange ditt sökord

EY - från A till Ö

Lagstadgad revision

Att driva företag är förenat med ett visst mått av risktagande. Då kan det kännas tryggt med en revision som hjälper dig att identifiera risker och möjligheter. En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och skapar trovärdighet mot kunder och andra intressenter. En lagstadgad revision kan vara lämplig, till exempel när ditt företag har flera ägare, extern finansiering, komplex verksamhet eller genomför regelbundna upphandlingar. Det kan även vara lämpligt om ni är underleverantörer till storföretag eller står inför en försäljning.

En lagstadgad revision är en bred och djupgående granskning som utförs av en auktoriserad eller godkänd revisor och resulterar i en revisionsberättelse som är en offentlig handling.

Revisorn går igenom årsredovisningen och:

 • granskar ett urval av underlagen
 • gör en bedömning av redovisningsprinciperna och de uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören har gjort när de upprättat årsredovisningen
 • utvärderar den samlade informationen i årsredovisningen
 • granskar väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

En revisionsberättelse innehåller dessutom alltid uttalanden angående:

 • fastställande av resultat- och balansräkningen
 • förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust som finns i förvaltningsberättelsen
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev