Drivkraft

Ange ditt sökord

Rådgivning

Hur kan du utveckla och effektivisera verksamheten?

Ibland kan det vara svårt att höja blicken och se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns inom företaget. Vilka kunder och produkter är mest lönsamma? Hur kan du få en mer affärsinriktad ekonomifunktion? Finns det kapital som kan frigöras – pengar som är bundna i lager eller kundfordringar? Detta är vanliga frågor som du kan få hjälp med för att förbättra din verksamhet på ett mätbart sätt.

Ska du sälja eller köpa företag är vi med dig under hela processen. Ägarskiften kan genomföras på olika sätt och vilken lösning som passar dig bäst beror på omständigheterna. Vi hjälper till med allt från skattefrågor till analyser och utvärderingar av företagets värde och framtida potential.

Vårt tjänsteutbud omfattar också bolagsrättsliga tjänster som exempelvis fusioner, emissioner, lagerbolag och likvidationer.

Kontaktpersoner

Markus Nilehn
Ola Leo
Rådgivning

Budgetering

Vilken utveckling vill du att företaget ska ha? Och hur ska du komma dit? En bra utgångspunkt för styrningen av ditt bolag kan vara budgetering. Att ha koll på såväl likviditet som lönsamhet är viktigt för de flesta bolag. Vi kan hjälpa dig att ta fram en träffsäker resultat- och likviditetsbudget. Budgeten baseras på utfallet…

Börsintroduktion

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsmässigt först när noteringskraven är uppfyllda. Du kan få hjälp inom följande områden: Bolagsstyrning Finansiell information i prospekt, till exempel proformaredovisning eller prognos Gapanalys – börsmässighet Konvertering till…

Effektivisera ekonomiorganisationen

En av ekonomiorganisationens viktigaste uppgifter är att förse dig och företagets ledning och styrelse med bra beslutsunderlag. Ekonomiorganisationen förväntas bidra till lönsamma beslut genom att delta i företagets strategiska arbete.Men i många företag slukar de administrativa processerna onödigt mycket tid och resurser. Det ägnas för mycket tid åt felrättningar, kontroller, sammanställningar och så vidare. Vi…

Ekonomihandbok

Vill du höja kvaliteten på redovisningen och rapporteringen i ditt företag? Vill du få en effektivare ekonomiorganisation? Då kan vi hjälpa dig att ta fram en ekonomihandbok där de ekonomiska rutinerna är kartlagda och dokumenterade. En ekonomihandbok skapar ordning och reda i företaget, minskar risken för fel, ger hög kvalitet på redovisning och rapportering, effektivare…

Emission

Behöver du öka aktiekapitalet i ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig att göra en emission. Du kan göra det genom antingen nyemission eller fondemission. En nyemission görs kontant eller med kapital i annan form, som till exempel apportegendom i form av varulager, fastigheter, fordon, maskiner, patent eller annat alternativt genom kvittning av en fordran.…

Frigöra kapital

Även om verksamheten går bra kan allt från kunder som inte betalar i tid till skärpta lånevillkor hos banken göra att pengarna i kassan sinar. Genom att se över hanteringen av företagets kapitalflöden kan du frigöra kapital som är bundet i balansräkningen. Vi kan visa dig hur du, genom att analysera företagets nuvarande processer, kan…

Fusion och fission

Om du vill slå samman – fusionera – två eller flera bolag kan vi hjälpa dig. Vi kan också hjälpa dig om du vill dela upp verksamheten – fissionera – och fortsätta verksamheten i två eller flera bolag. Vi upprättar samtliga handlingar och sköter all kontakt med Bolagsverket. Den vanligaste formen av fusion är att…

Företagsbesiktning

Planerar du att köpa ett företag? Då kan vi hjälpa dig att göra en besiktning av företaget. I den analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som är kopplade till förvärvet. Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys enligt vedertagna metoder. Det kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader,…

Företagspresentation

Ska du sälja ditt företag kan en företagspresentation tillföra värde till ditt företag. Den är en sammanställning som på ett enkelt och överskådligt sätt presenterar företagets verksamhet och marknad. Den innehåller även finansiell information och övrig information som kan vara relevant för olika intressenter. Köparen gör oftast en analys av företaget som baseras på den…

Generationsskiften

Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen? Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger…

Kalkyler och analyser

Alla företag har såväl lönsamma som olönsamma kunder och produkter. Men få företag vet vilka kunder och produkter som hör till respektive grupp. Vi kan hjälpa dig att ta reda på hur det ser ut i ditt företag. Våra tjänster omfattar allt från modeller för grundläggande produktkalkyler för varor och tjänster till övergripande analyser. Analyserna…

Konkurrentanalyser

Med hjälp av nyckeltal kan du utvärdera ditt företag och jämföra det med konkurrerande företag i branschen. I allt planerings-, budget- och prognosarbete – inför beslut om nyinvesteringar, produktutveckling, marknadssatsningar med mera – kan information om dina konkurrenters ekonomiska styrka ge ett viktigt bidrag till ditt beslutsunderlag. Hur ser lönsamheten ut hos dina konkurrenter? Hur…

Lagerbolag

Om du ska bilda bolag eller om du vill ändra din bolagsform till aktiebolag kan du köpa ett så kallat lagerbolag genom oss. Lagerbolag är färdigregistrerade aktiebolag som är klara för direkt användning och de finns med olika bokslutsdagar. Vi gör i ordning alla handlingar och så snart du har betalat likviden får du en…

Likvidation

Vill du avsluta ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig att göra en likvidation. Likvidation – som upplöser bolaget efter det att skulderna har betalats – är ett vanligt sätt att avsluta bolag på.

Likviditetsprognos

Det är viktigt att se över sina rutiner för att optimera den egna likviditeten. Det gäller att varken ha för mycket eller för lite pengar i kassan. Vi kan hjälpa dig att förbättra din likviditet genom att se över företagets hantering av likvida medel. Det kan handla om att sänka kostnader och effektivisera processen för…

Lönsamhetsanalys

Att företagets anställda går på en årlig hälsoundersökning är självklart – men hur står det till med ditt företags hälsotillstånd? Har resultat och tillväxt en utveckling som är tillfredsställande eller känns det som att företaget har halkat efter? Med en strukturerad lönsamhetsanalys kan du göra interna jämförelser samt se hur ditt företag står i jämförelse…

Rapportering och styrning

För att styra verksamheten på bästa sätt behöver du och ledningen få snabb rapportering om företagets ekonomi och rapporterna måste hålla en hög kvalitet. En korrekt rapportering måste uppfylla alla legala krav. Den måste också uppfylla affärsmässiga krav – och där handlar det om att skapa bra beslutsunderlag. Du måste tidigt få tydliga varningssignaler när…

Styrelsekompetens

Att lyfta blicken och fokusera på strategiska frågor är ett viktigt område för styrelsen. Genomtänkta möten, tydliga protokoll och bra beslutsunderlag kan skapa en god styrning av bolaget. Men hur ska du göra för att lyckas med styrelsearbetet? Och vilket ansvar har styrelsen för olika delar av verksamheten? Vi kan stötta dig i frågor som…

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning

Arbetstoppar, föräldraledigheter, omorganisationer, interna projekt eller mellan rekryteringar? Det finns många orsaker till att du tillfälligt behöver förstärka din verksamhet med kompetent personal. Med kort varsel får du hjälp av personal som möter just dina behov vid såväl väntade som oväntade situationer. Du får tillgång till olika specialistkompetenser, när som helst och var som helst…

Värdekalkyl

Om du planerar att sälja ditt företag kan vi hjälpa dig att värdera det. Som säljare har du då ett professionellt underlag inför förestående förhandlingar. När vi gör en värdekalkyl granskar vi företagets möjligheter att generera positiva kassaflöden till ägaren. Vi gör en företagsanalys, identifierar vad som driver värde i företaget och granskar faktorer som…

Ägarförändring

Vid ägarförändringar behövs ofta rådgivning inom många olika områden. Vad påverkar värdet på bolaget? Hur kan skatten minimeras? Hur kan finansieringen lösas på bästa sätt? Vad behövs för bolagsrättsliga underlag och hur löser vi de viktiga juridiska frågorna? Detta är några exempel på frågeställningar som kan uppstå i samband med en ägarförändring. Vi fångar upp…

Ägaruttag

När det gäller ägaruttag finns det flera alternativa lösningar som påverkar bolagets nyckeltal på olika sätt. Dessutom varierar beskattningen kraftigt. Det krävs en hel del analysarbete för att hitta lösningar som är optimala för såväl dig som ditt företag. Vi hjälper dig att se över din skattesituation och att planera dina ägaruttag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev