Drivkraft

Ange ditt sökord

Skatt

Betalar du rätt skatt?

I många företag är skatten en stor kostnadspost som ofta påverkar företagets likviditet. Belastningen kan bli hög under vissa perioder och det gäller att hantera skatterna så effektivt som möjligt – att varken betala för mycket eller för lite skatt.

I ägarledda företag gäller det att betala en skatt som är optimal ur såväl företagets som ägarens perspektiv. Det kan handla om hur stora ägaruttag du kan göra, hur du överför företaget till nästa generation, hur du planerar för din pension och mycket annat.

Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning för din skattesituation och även ge dig råd om allt från internprissättning och skatt vid internationella transaktioner till punktskatter, moms och tull.

Kontaktperson

Skatt

Deklarationer

Vi kan hjälp dig att planera långsiktigt för en effektiv skattehantering med ett helhetsperspektiv på din situation som företagare. Vi följer både dig och ditt företag, så att skatteutfallet blir gynnsamt för såväl dig som företaget. Vi tar också hand om själva deklarationen, så att alla inkomster blir korrekt redovisade. Vi ser till att du…

Generationsskiften

Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen? Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger…

Incitamentslösningar

Medarbetarna är en av företagets allra främsta tillgångar och det är viktigt att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. En lösning kan vara att införa ett incitamentsprogram som ger de anställda ett eget ekonomiskt intresse av företaget. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa olika typer av företag att införa options- och andra incitamentsprogram. Varje…

Internprissättning

Gör du affärer med syster- eller dotterbolag i utlandet? Då kan det vara svårt att balansera mellan risk och möjlighet i hanteringen av interna priser. De internationella reglerna för internprissättning blir allt striktare – samtidigt som du vill utnyttja internprissättningens möjligheter till skattebesparingar. Låt oss gå igenom företagets interna transaktioner. Vi kan hjälpa dig med…

Moms

Moms ingår i företagets alla transaktioner och det är viktigt att betala rätt moms i rätt tid. För stora, eller för tidiga, inbetalningar kan ge företaget onödiga kostnader. För små, eller för sena inbetalningar kan leda till skattetillägg och räntekostnader. Momsreglerna är komplicerade och regelverket förändras fortlöpande. Ta därför hjälp av oss. Vi ser till…

Moms och tull

För den som gör affärer med utlandet kan moms och tull vara stora utgiftsposter. Felaktigt hanterade kan de belasta företagets likviditet och medföra onödiga kostnader. Det gäller – både för moms och tull – att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Vill du hålla nere dina räntekostnader ska momsen inte betalas för tidigt och…

Punktskatter

Punktskatter, som till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt omgärdas av ett komplext och föränderligt regelverk. Eftersom skattesatserna är höga kan en felaktig hantering av punktskatter leda till stora, onödiga skattekostnader för företaget. Om ditt företag handlar med punktskattepliktiga varor och tjänster finns det flera möjligheter att få punktskatterna nedsatta. Men det är svårt att…

Skatteeffektivt företagande

I ett ägarlett företag finns ofta en stark koppling mellan ägarens privata ekonomi och företagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och kan hjälpa dig att hitta den lösning som är mest förmånlig ur såväl ditt som företagets perspektiv. Vi kan hjälpa dig att strukturera ägaruttagen på ett skattemässigt optimalt…

Skatteprevision

En skatteprevision innebär att vi går igenom specifika delar av ditt företags redovisning, till exempel förmåner, löner, reseräkningar, underlag för sociala avgifter och representationskostnader. Genom att göra en skatteprevison i förebyggande syfte kan vi hjälpa dig att identifiera möjligheter till skatteoptimering. Dessutom är du väl förberedd för Skatteverkets skatterevisioner.

Strukturförändringar

Behöver du göra en organisatorisk eller strukturell förändring av företaget? Då är det viktigt att du även ser till skatteeffekterna. Omstruktureringar som syftar till att minska kostnader i organisationen kan, rätt hanterade, även ge företaget gynnsamma skatteeffekter. I många fall kan skatten skjutas på framtiden vilket kan innebära väsentliga lättnader för ditt företag. Vi hjälper…

Transaktioner

Vid gränsöverskridande förvärv, avyttringar och omstruktureringar måste man ta hänsyn till alla de inblandade ländernas skatteregler och det kan vara komplicerat. Vår globala organisation ger dig tillgång till skatteexpertis över hela världen. Vi kan hantera gränsöverskridande skattefrågor med mycket kort varsel och hjälper dig att planera transaktionen så att den blir så skatteffektiv som möjligt…

Tull

För den som vill sänka sina tullkostnader handlar det till stor del om att få en effektiv logistik och frigöra bundet kapital. Ett av de bästa sätten att effektivisera tullhanteringen är att skaffa ett tullager. Vi räknar på hur stora kostnadsbesparingar som olika tullagerlösningar skulle kunna medföra för din verksamhet. Vi hjälper dig att få…

Ägarförändring

Vid ägarförändringar behövs ofta rådgivning inom många olika områden. Vad påverkar värdet på bolaget? Hur kan skatten minimeras? Hur kan finansieringen lösas på bästa sätt? Vad behövs för bolagsrättsliga underlag och hur löser vi de viktiga juridiska frågorna? Detta är några exempel på frågeställningar som kan uppstå i samband med en ägarförändring. Vi fångar upp…

Ägaruttag

När det gäller ägaruttag finns det flera alternativa lösningar som påverkar bolagets nyckeltal på olika sätt. Dessutom varierar beskattningen kraftigt. Det krävs en hel del analysarbete för att hitta lösningar som är optimala för såväl dig som ditt företag. Vi hjälper dig att se över din skattesituation och att planera dina ägaruttag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev